نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
صادره
نام پدر
وضعیت تاهل
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام د انشگاه/محل تحصیل
تاریخ اخذمدرک
معدل
توضیحات
سوابق شغلی
سمت شغلی
علت ترک کار
آشنائی و انگیزه
میزان حقوق درخواستی
روش همکاری بامرکز
آدرس دقیق پستی
شماره تلفن ثابت
شماره موبایل
ایمیل